Obchodné podmienky

I.Úvod

 

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu  wokawien.eu  vymedzujú a upresňujú práva

a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť WOKA s.r.o. , IČO: 4772689, IČDPH: SK 2024091333 zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo O- BB –OZP1-2014/018637-2,číslo živnostenského  registra 620-36427 (ďalej len „Predajca“), pri prevádzkovaní Internetového obchodu wokawien.eu, dostupného na adrese: https://wokawien.eu, a kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

2.Kupujúci môže kontaktovať Predajcu písomne na korešpondenčnej adrese WOKA s.r.o. Do Hája 21, 97633 Poniky, alebo mailovej adrese infowokawien@gmail.com

3.Správcom osobných údajov spracovaných v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu wokawien.eu  je Predajca.

 

II.Definovanie pojmov

 

Pojmy použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu wokawien.eu  

1.Obchodné podmienky: tieto Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu wokawien.eu  

2.Obchod: Internetový obchod wokawien.eu, kde Predajca ponúka za podmienok určených v obchodných podmienkach svoje výrobky na predaj elektronickou cestou.

3.Produkt: produkt alebo produkty ponúkané na predaj v Obchode.

4.Zákazník: spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vykonáva nákup v Obchode.

5.Užívateľ: právnická alebo fyzická osoba, ktorá prehliada stránky Obchodu, resp. preberá informácie uvedené na internetovej stránke Obchodu bez toho, aby vykonal nákup v Obchode.

6.Spotrebiteľ: každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predajcom alebo s ním inak koná.

7.Podnikateľ: ten, kto nevystupuje vo vzťahu k Predajcovi ako Spotrebiteľ.

8.Kúpna zmluva: zmluva, ktorej predmetom je kúpa výrobku v zmysle Občianského zákonníka, uzavretá medzi predajcom a zákazníkom v rámci Obchodu.

9.Účet Zákazníka, ktorý bol registrovaný v Obchode. Zákazník sa prihlási na svoj účet pomocou určeného prihlasovacieho mena (reťazec znakov, ktoré identifikujú Zákazníka medzi ostatnými Zákazníkmi) a hesla (reťazec znakov nevyhnutný pre autentifikáciu, tj. jednoznačnú identifikáciu a overenie totožnosti Zákazníka v Obchode).

10.Objednávka: objednávka produktu, vykonaná zákazníkom prostredníctvom  komunikácie na diaľku.

11.Doprava: poskytovateľ poštových služieb, ktorý dodáva Produkt zakúpený v Obchode.

12.Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

13.Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Z. Z., Občiansky zákonník v platnom znení.

14.Zákon o ochrane osobných údajov: zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.

15.Zákon o elektronickej komunikácii: zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii, v platnom znení.

 

III.Všeobecné ustanovenia

 

1.Tieto Obchodné podmienky ďalej upravujú pravidlá využitia služieb Obchodu.

2.Obchodné podmienky sú dostupné na internetových stránkach Obchodu: https://wokawien.eu , kde 

3.Tieto Obchodné podmienky upravujú  najmä:

a. pravidlá vykonávania registrácie Zákazníka v rámci Obchodu a založenia Účtu Zákazníka,

b. podmienky a pravidlá vykonávania Objednávok prostredníctvom komunikácie na diaľku v rámci Obchodu,

c. pravidlá uzatvárania Kúpnych zmlúv s využitím služieb poskytovaných v rámci Obchodu,

d. platobné a dodacie podmienky,

e. právo na odstúpenie od zmluvy,

f. reklamáciu Produktu.

4.Podmienkou pre využitie služieb Obchodu, najmä pre registráciu Zákazníka či prevedenie Objednávky, je nevyhnutný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

5.Súhlas s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok sa vyjadruje zákazník prostredníctvom  zaškrtávacieho  políčka. Bez vyššie uvedeného súhlasu  s týmito Obchodnými podmienkami nebude Zákazníkovi umožnená registrácia alebo vykonanie Objednávky.

6.Všetky Produkty ponúkané v Obchode sú nové, bez skutkových a právnych vád, a boli uvedené na slovenský trh v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.Predajca uskutočňuje predaj Produktu prostredníctvom Obchodu s dodaním na územie Slovenskej republiky. Všetky Kúpne zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

8.Informácie o vykonanej Objednávke a o využívaní služieb Obchodu sa preposielajú Zákazníkovi na emailovú adresu (ak bola pri Objednávke uvedená) a súčasne sa prikladajú v listinnej podobe pri dodaní Produktu vrátane daňového dokladu.

 

IV.Podmienky používania internetovej stránky Obchodu

 

1.Internetová stránka Obchodu, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon'). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k internetovej stránke je predajca, ktorý je zároveň oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke. Podmienky používania internetovej stránky Obchodu určuje, vydáva a mení výhradne predajca. Používaním internetovej stránky Obchodu dáva zákazníka užívateľ súhlas s týmito podmienkami.

2.Zákazník a užívateľ je oprávnený prezerať a preberať materiály z internetovej stránky Obchodu  iba na osobné, nekomerčné používanie a za podmienky, že sa zachovajú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách  materiáloch. Zákazníka užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom  meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak  používať materiály z tejto internetovej stránky na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov publikovaných na internetovej stránke Obchodu na iných webových  lokalitách je bez predchádzajúcej dohody s predajcom zakázané. Materiály na internetovej stránke obchodu sú chránené autorským  právom. Neoprávnené používanie materiálov z internetovej stránke Obchodu  je porušením autorského  práva, ktoré má za dôsledok občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť.

 

V.Ďalšie pravidlá využitia služieb Obchodu:

 

1.Zákazníci môžu využiť služby Obchodu bez registrácie a majú tiež možnosť využiť služby Obchodu ako registrovaní Zákazníci. K  registrácii dôjde  založením Účtu Zákazníka. Na účte zákazníka sú zhromažďované osobné údaje a informácie o zákazníkovi, ktoré sa týkajú jeho objednávok vykonaných v Obchode. Pre registráciu zákazníka a vytvorenie účtu zákazníka je nutné na internetových stránkach Obchodu vybrať možnosť [Vytvoriť účet]. Účet je zriadený na dobu neurčitú a po túto dobu sú Zákazníkovi poskytované služby v súvislosti s týmto Účtom. Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť svoj účet, a to formou písomnej žiadosti o zrušení Účtu Zákazníka zaslanou Predajcovi (emailom alebo na korešpondenčnú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach).

2.Podmienkou vykonania objednávky v Obchode je uvedenie osobných údajov Zákazníka, ktoré sú vyžadované na uzavretie Kúpnej zmluvy, a vyjadrenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou je aj súhlas Zákazníka so spracovaním osobných údajov. Zákazník môže dodatočne dobrovoľne vyjadriť súhlas prostredníctvom . funkcie zaškrtávacieho  políčka so spracovaním jeho osobných údajov a ich umiestňovaním v zbere dát taktiež na marketingové účely.

3.Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje Zákazníka sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so Zákazníkom, prípadne marketingových akcií Predajcu, a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretím osobám, s výnimkou potrieb súvisiacich s dodaním Produktu či platobným stykom (oznámenie mena a adresy dodania) či v rámci špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby Zákazník neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá o ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Zákazníka. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Zákazníkom Predajcovi a za účelom splnenia Objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú Predajcom zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

4.Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Zákazník má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie Účtu Zákazníka, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (emailom alebo na korešpondenčnú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach). Ďalšie ustanovenia týkajúce sa spracovania osobných údajov a ich ochrany sa nachádzajú v Podmienkach ochrany súkromia Obchodu, dostupných na stránkach: https:/wokawien.eu.

5.Zákazník nesie zodpovednosť za neuvedenie presných a pravdivých osobných údajov. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu Objednávky a zrušiť takúto Objednávku, pokiaľ Zákazník uviedol nepravdivé údaje, alebo v prípade, že tieto údaje vyvolávajú oprávnená podozrenie, že nie sú presné alebo pravdivé. Zákazník bude následne informovaný telefonicky alebo na emailovú adresu o dôvodoch zrušenia Objednávky. V takom prípade má Zákazník právo uviesť všetky okolnosti, ktoré sa vzťahujú na overenie pravdivosti uvedených údajov. Keď údaje ktoré by Predajcovi umožnili kontaktovať Zákazníka chýbajú, Predajca poskytne všetky potrebné informácie ohľadom predmetnej Objednávky na požiadanie zo strany Zákazníka. Predajca opraví alebo doplní osobné údaje, ktoré nie sú presné alebo pravdivé, inak osobné údaje odstráni.

6.Zákazník nesie zodpovednosť za všetky transakcie, ktoré boli vykonané s využitím jeho prihlasovacieho mena a hesla, ibaže informácie o prihlasovacom mene alebo hesle Zákazníka sa dostali do dispozície iných osôb bez zavinenia Zákazníka. Predajca sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie, aby prihlasovacie meno a heslo Zákazníka nebolo poskytované tretím osobám. Zákazník sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie na predídenie sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám.

7.Predajca nenesie zodpovednosť za sprístupnenie prihlasovacieho mena alebo hesla ďalším osobám zo strany Zákazníka. V prípade zrušenia, zmeny alebo odstránenia emailovej adresy uvedenej na Účte Zákazníka, je Zákazník povinný Predajcu o takomto zrušení, zmene či odstránení informovať.

8.Zákazník prehlasuje, že všetky údaje ním uvedené pri registrácii Účtu Zákazníka a vykonaní Objednávky sú pravdivé, úplné a správne. Predajca nie je povinný overovať ich pravdivosť, úplnosť a správnosť.

 

VI.Vykonanie a realizácia Objednávok

 

1.Predajca umožňuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy prevedením Objednávky Zákazníkom:

a.online, prostredníctvom Obchodu, ktorý je dostupný nepretržite 7 dní v týždni,

2.Pre uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom Obchodu je potrebné vybrať Produkty ich pridaním do košíka Obchodu.

3.Do okamihu  stlačenia tlačidla [Objednávka s povinnosťou platby] má Zákazník možnosť opravovať uvedené údaje a meniť rozsah vybraných Produktov.

4.Po uvedení všetkých požadovaných údajov Zákazníkom sa zobrazí zhrnutie Objednávky, ktoré bude obsahovať informácie vzťahujúce sa predovšetkým na:

a predmet Objednávky (názov, značka, veľkosť, počet, farba Produktu),

b .jednotkovú a celkovú cenu objednávaného Produktu spolu s DPH, vrátane nákladov na dopravu a dalšie náklady (v prípade ich vzniku),

c. vybranú platobnú metódu,

d .spôsob a adresu dodania Produktu.

5.Pre odoslanie Objednávky je nevyhnutné stlačiť tlačidlo [Objednávka s povinnosťou platby]. Odoslanie Objednávky Zákazníkom je považované za akceptáciu ponuky Predajcu na uzavretie kúpnej zmluvy v súlade s obsahom Obchodných podmienok.

6.Prevedenie Objednávky Predajca bezodkladne potvrdí tým, že Zákazník dostane emailovú správu: Objednávka bola registrovaná. Táto správa bude obsahovať potvrdenie všetkých dôležitých súčastí Objednávky. Ak Produkt, na ktorý sa Objednávka vzťahuje, nie je dostupný, Zákazník dostane emailovú správu s informáciou o nedostupnosti Produktu a rozhodne o spôsobe realizácie Objednávky (čiastočná realizácia alebo zrušenie Objednávky).

7.Realizované budú len Objednávky vykonávané podľa týchto Obchodných podmienok. Objednávka nebude realizovaná v prípade, že:

a .zákazník uvedie nesprávne alebo nepravdivé kontaktné údaje a nie je možné kontaktovať Zákazníka na telefónnom čísle alebo na emailovej adrese uvedenej v Objednávke;

b .Objednávka je nesprávne vykonaná;

c. Predajca z objektívnych dôvodov uzná, že pri Objednávke môže dojsť k protiprávnemu jednaniu, čím sa rozumie každá činnosť Zákazníka v rámci Obchodu, ktorá nie je v súlade so zákonom.

d . Zákazník pri platbe vopred na bankový účet Predajcu nezaplatí kúpnu cenu Produktu vrátane prípadný nákladov na dopravu a platbu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky Predajcom v súlade s čl. VI. ods. 6 týchto Obchodný podmienok.  

e.  Zákazník si neprevezme objednaný Produkt v dohodnutom termíne alebo v stanovenej odbernej lehote podľa čl. IX. týchto Obchodný podmienok.

9.Predajca si vyhradzuje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na základe Objednávky vykonanej Zákazníkom v rozpore s ods. 8 tohto článku. Predajca sa bude snažiť, aby bol Zákazník pred odstúpením od Kúpnej zmluvy informovaný o možných dôvodoch odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

10.Ak bude v rámci jednej Objednávky nakúpených viac Produktov, môžu byť objednané Produkty Zákazníkovi poslané vo viac ako jednej zásielke. V takomto prípade Zákazník nenesie ďalšie náklady na dodanie druhej a ďalšej zásielky.

11.Podmienky veľkoobchodu budú upravené na základe vzájomnej dohody.

 

VII.Ceny

 

1.Všetky ceny Produktov sú zmluvné, aktuálne a platné. Ceny sú uvedené v eurách a sú konečné, tj. vrátane DPH v platnej výške, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Zákazník pre získanie Produktu zaplatiť. 

2.V prípade konania zľavovej akcie organizovanej Predajcom v Obchode sa zľavy nekumulujú, ak nestanovia obchodné podmienky zľavovej akcie inak.

 

VIII.Platobné podmienky

 

1.Zákazník si môže zvoliť nasledujúce spôsoby úhrady za objednané Produkty:a. Platba vopred; platby sa realizujú prostredníctvom systémov elektronických platieb, tj.:

a1.bankovým prevodom,

a2.iným z elektronických spôsobov platby akceptovateľných Obchodom,

b. Platba v okamihu prevzatia Produktu:

b1.v prípade dodania Produktu prostredníctvom Dopravcu (Objednávka na dobierku) sa hradí platbu v hotovosti.

2.V prípade, že Zákazník zvolí spôsob platby vopred, bude Objednávka realizovaná po tom, ako Predajca dostane potvrdenie o zaplatení od prevádzkovateľa elektronického platobného systému. Platbu/ vopred na účet/ je však potrebné zaplatiť do 14 dňoch /od dátumu objednávky/, po tomto termíne bude objednávka zrušená.

 

IX.Dodacie podmienky

 

1.Dodanie Produktu je na území Slovenskej republiky a taktiež v niektorých krajinách EU(Česká republika, Rakúsko, Nemecko,Taliansko, Maďarsko,../dodáva sa na adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke.

2.Predajca realizuje dodanie objednaných Produktov prostredníctvom Dopravcu.

4.Dodacia lehota je 2 až 8 pracovných dní, počnúc dňom odoslania potvrdenia Zákazníkovi o realizácii Objednávky podľa čl. VI ods. 6. Obchodných podmienok.  Vo výnimočných prípadoch sa doba realizácie Objednávky môže predĺžiť.

5.Zákazník, ktorý dostane zásielku s objednaným Produktom prostredníctvom Dopravcu, je povinný overiť stav zásielky. Ak bude zistené zničenie alebo neoprávnená manipulácia so zásielkou, odporúča Predajca spísať škodový protokol za prítomnosti Dopravcu a písomne informovať o tejto skutočnosti Predajcu.

 

X.Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

1.Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.

2.Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy plynie odo dňa:

a.prevzatia Produktu,

b.Zákazník má právo do 14 dní vrátiť tovar ( odstúpenie od zmluvy )  späť bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť poškodený a používaný. Pošlite tovar späť spolu s daňovým dokladom/kopia dokladu/ , ale nie na dobierku na adresu spoločnosti. Po doručení a kontrole tovaru Vám zašleme čiastku odpovedajúcu platbe, ktorú sme od Vás prijali na základe zmluvy na Vami uvedený bankový účet najneskôr do 14 dní. 

3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením adresovaným Predajcovi na korešpondenčnú adresu:

 

WOKA s.r.o. ,obchod PATINA,Kapitulská 16, 97401 Banská Bystrica

alebo na emailovej adrese: infowokawien@gmail.com

(s doporučenou poznámkou „Odstúpenie od zmluvy“).

 

Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa, potvrdí Predajca Zákazníkovi bez zbytočného odkladu v písomnej podobe prijatie takéhoto odstúpenia od zmluvy.

4.Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je potrebné, aby Spotrebiteľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5.V prípade odstúpenia od zmluvy vo vyššie popísanom postupe, zaniká Kúpna zmluva od svojho počiatku.

6.Predajca vráti všetky platby za tovar /nie však náklady za dopravu/ prijaté od Spotrebiteľa, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sa Predajca o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa dozvedel. 

7.Predajca vráti obdržanú platbu za Produkt rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade Produktu, v prípade, že Spotrebiteľ nevyjadrí súhlas s iným riešením. Spotrebiteľ môže uviesť číslo bankového účtu, na ktoré Predajca vráti finančné prostriedky. Spotrebiteľ nenesie žiadne ďalšie náklady v súvislosti s týmto vrátením platby. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, Predajca nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ Produkt odovzdá. 

8.Spotrebiteľ zašle Predajcovia bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy Produkt, ktorý od neho dostal, pričom Produkt nesmie byť zničený či opotrebovaný. Lehota bude zachovaná, ak Spotrebiteľ odošle vrátený Produkt pred uplynutím 14 dňovej lehoty na adresu:

WOKA s.r.o, obchod PATINA,Kapitulská 16, 97401 Banská Bystrica

9.Spotrebiteľ hradí priame náklady na vrátenie Produktu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy (náklady na odoslanie Produktu Predajcovi) aj v prípade, keď tento Produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predajca si vyhradzuje právo neprevziať zásielku odoslanú na dobierku.

10.Spotrebiteľ berie zodpovednosť za zníženie hodnoty Produktu, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Produktom inak, než je určené s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

11.Formulár na odstúpenie od zmluvy si môzete stiahnuť na tomto odkaze.

 

XI.Reklamácia Produktov

1.V prípade reklamácie postupuje predajca podľa nasledujúcich ustanovení tohto článku a v rozsahu a v súlade s platnými právnymi predpismi.

2.Ak nie je produkt pri prevzatí Zákazníkom v zhode s Kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne na produkte vada, môže Zákazník uplatniť u Predajcu svoje právo zo zodpovednosti za vady Produktu podľa ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti Produktu, ktorá vznikla v čase 24 mesiacov od prevzatia Produktu v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahu. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia

Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme reklamáciu, ak je Produkt riadne vyčistený, vysušený a posúdeniu reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny.

3.Zákazník si môže uplatniť reklamáciu spôsobom, že produkt, ktorý obsahuje vady zašle na uvedenú adresu prevádzkarne predajcu: 

WOKA s.r.o.,obchod PATINA,Kapitulská 16, 97401 Banská Bystrica

Predajca odporúča, aby Zákazník uviedol dostatočné kontaktné údaje (najmä adresu a telefónne číslo).

4.Zákazník je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený. To znamená, že okrem vytknutia vád, doloží aj miesto, cenu Produktu a dobu zakúpenia Produktu predajným dokladom popr. iným vierohodným spôsobom.

5.Lehota na uplatnenie práva z vád je 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu. Reklamáciu by mal zákazník uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Pokiaľ ide o chyby, ktoré sa na veci vyskytnú v čase do šiestich mesiacov od prevzatia Produktu Zákazníkom, a súčasne nejde o vady spočívajúce v opotrebovaní produktu jeho obvyklým užívaním, má sa za to, že tieto vady existovali na produkte už pri prevzatí a reklamácia bude prijatá bez ďalšieho. V prípade závad, ktoré sa vyskytnú na produkte neskôr, bude potrebné na rozhodnutie o reklamácii preukázať existenciu vytýkaných chýb zo strany zákazníka už pri odovzdaní produktu. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti produktu, tj. s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže produkt vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

6.Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktorých odstránením v primeranej dobe neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita Produktu, a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Posúdenie charakteru vady prislúcha Predajcovi.

7.Za neodstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktorých výskyt je možné považovať za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predajcu, a ktoré nie je možné v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby Produkt mohol byť riadne používaný.

8. Prostredníctvom mailu:/ infowokawien@gmail.com/pošlite tovar na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku.Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamačný formulár si môžte stiahnuť tu : reklamačný formulár.  Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou) alebo formou e-mailu.

9.Spotrebiteľ hradí priame náklady na vrátenie produktu v prípade reklamácie (náklady na odoslanie produktu predajcovi) aj v prípade, keď tento produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predajca si vyhradzuje právo neprevziať zásielku odoslanú na dobierku.

Kontakt : WOKA s.r.o,Do Hája 21,97633 Poniky

      E mail : infowokawien@gmail.com

 

XII.Podmienky poskytovania služieb elektronickou cestou

 

1.Využitie služieb Obchodu je možné použitím technického vybavenia, ktoré spĺňa následujúce minimálne požiadavky:

a. prehliadač Internet Explorer vo verzii 8.0 alebo 7.0 a novší so zapnutým obsluhovaním ActiveX, JavaScript, cookies, alebo

b.prehliadač Mozilla Firefox vo verzii 3.0 alebo novší so zapnutým obsluhovaním appletov Java, JavaScript a cookies, alebo

c.prehliadač Google Chrome vo verzii 21.0 alebo novší so zapnutým obsluhovaním appletov Java, JavaScript a cookies,

2.Na zaistenie bezpečnosti Zákazníkov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci Obchodu, prijíma Predajca technické a organizačné opatrenia podľa prípadného stupňa ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, obzvlášť tie opatrenia, ktoré slúžia na znemožnenie získania a zmenu osobných údajov neoprávnenými osobami.

3.Zákazník, ktorý využívá služby Obchodu, sa zaväzuje najmä:

a. dodržiavať právne predpisy a nepridávať akýkoľvek obsah, ktorým by boli porušené právne predpisy, resp. porušené práva tretích osôb. Ďalej nesmie pridávať obsah, ktorý by bol svojou povahou rasistický, diskriminačný, urážlivý, či obsah so sexuálnym charakterom. Užívateľ ďalej nesmie na internetové stránky Obchodu pridávať komerčné oznámenia, ani komerčné odkazy na priamu či nepriamu konkurenciu Predajcu, tj. subjekty akokoľvek poskytujúce služby organizovania odborných akcií alebo služby s takýmto organizovaním súvisiace,

b. využívať Obchod spôsobom, ktorý nebude narušovať jeho fungovanie, predovšetkým použitím vhodného softvéru alebo zariadenia,

c. vyhýbať sa činnostiam ako: rozosielanie alebo umiestňovanie v rámci Obchodu neobjednanej obchodnej informácie (spam),

d. využívať služby Obchodu spôsobom, ktorý nebude záťažou pre iných Zákazníkov a pre Predajcu,

e. využívať služby Obchodu spôsobom zhodným s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

4.Predajca prijme opatrenia, ktoré budú zabezpečovať plnú funkčnosť Obchodu. Zákazník je povinný informovať Predajcu o všetkých chybách vo funkčnosti Obchodu.

5.Všetky reklamácie, ktoré sa týkajú prevádzky Obchodu, môže Zákazník nahlásiť písomne na korešpondenčnú alebo emailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Pri reklamácii je Zákazník povinný uviesť meno a priezvisko, korešpondenčnú či emailovú adresu, a tiež druh a dátum chyby vo fungovaní Obchodu.

6.Predajca preverí všetky reklamácie podľa tohto článku v lehote do 14 dní od ich obdržania a bude informovať Zákazníka o ich vybavení na adresu Zákazníka uvedenú v reklamácii.

 

XIII. Alternatívne riešenie sporov

 

1.Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: infowokawien@gmail.com. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

2.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

XIV.Záverečné ustanovenia

 

1.Predajca si vyhradzuje právo zavádzať a odvolávať ponuky alebo zľavové akcie a pozmeňovať ceny Produktov v Obchode, bez toho, aby boli dotknuté Zákazníkom nadobudnuté práva, vrátane podmienok Kúpnych zmlúv uzatvorených pred vykonanými zmenami.

2.Pre prípady, ktoré tieto Obchodné podmienky neupravujú, platia všeobecne záväzné platné právne predpisy, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

3.Tieto Obchodné podmienky nevylučujú a neobmedzujú žiadne práva Zákazníka, na ktoré má nárok na základe platných právnych predpisov. Ak budú ustanovenia týchto Obchodných podmienok v rozpore s platnými právnymi predpismi, zaisťujúcimi práva Zákazníkov, majú prednosť tieto právne predpisy.

4.Predajca si vyhradzuje možnosť pozmeniť zo závažných dôvodov tieto Obchodné podmienky. K závažným dôvodom patria najmä zmeny všeobecne záväzných platných právnych predpisov, organizačné zmeny na strane Predajcu, rozšírenie služieb poskytovaných Predajcom, nemožnosť pokračovať v poskytovaní služieb Predajcom za doterajších podmienok. Predajca bude informovať Zákazníka o novom obsahu Obchodných podmienok elektronicky (na emailovú adresu uvedenú na Účte Zákazníka alebo počas potvrdenia prijatia Objednávky na emailovú adresu), najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti nových Obchodných podmienok. Ak nebude Zákazník súhlasiť s obsahom nových Obchodných podmienok, má právo v ľubovoľnom okamihu zrušiť svoj Účet prehlásením o odstránení Účtu Zákazníka. Objednávky vykonané Zákazníkom pred dňom nadobudnutia platnosti nových Obchodných podmienok budú realizované na základe doterajších Obchodných podmienok, prijatých Zákazníkom ku dňu vykonania Objednávky.

5.Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1 .12.2017

 

Informácie subjektu údajov o spracovaní osobných údajov

Správca osobných údajov WOKA s.r.o so sídlom Do Hája 21,97633 Poniky, IČO: 47772689,IČ DPH: SK2024091333 (ďalej len „správca“) poskytuje v súlade s čl. 12 a násl. Nariadenie subjektom údajov nižšie uvedené informácie o spracovaní osobných údajov.

Subjektom údajov sa rozumejú fyzické osoby, ktorých osobné údaje správca spracováva (napr. návštevníci e-shopu, registrovaní zákazníci e-shopu, členovia bonusového programu na predajniach, zamestnanci správcu).

V prípade potreby sa môžu subjekty údajov obrátiť na správcu na nižšie uvedených kontaktoch:

 • doručovacia adresa: WOKA s.r.o , Do Hája 21,97633 Poniky
 • e-mailová adresa:infowokawien@gmail.com
 • telefón: 00421-911853663, Po - Pia: 8:00 - 17:00

Spracovanie osobných údajov sa prevádza najmä za účelom evidencie zákazníkov e-shopu, plnenie zmluvy, evidencie členov bonusového programu (zasielanie elektronických spravodajcov s novinkami a výhodnými ponukami,s kupónom na zľavu, hodnotenie e-shopu zákazníkmi).

Spracovaním osobných údajov založených na právnom základe spracovania podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie správcu sleduje v nevyhnutne požadovanom rozsahu obhajobu svojich právnych nárokov pri plnení úloh  súvisiacich s predajom tovaru na e-shope www.wokawien.eu a jeho jazykových mutáciách. Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu pre účely priameho  marketingu využívame pre informovanie našich zákazníkov o novinkách, akciách a dobrých tipoch prostredníctvom newsletteru alebo SMS správy (na základe Zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, §7, odst. 2 a 3). Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu subjektu údajov je uskutočňované výhradne za účelom v súhlase vyjadrenom, s ktorým je subjekt údajov vždy oboznámený pred jeho udelením.

Právnym základom spracovania sú skutočnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 1a, 1b a 1f.

Správca spracováva následujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje zákazníkov e-shopu, v rozsahu vyplývajúcom z príslušných právnych predpisov alebo potrebných na ich kontaktovanie (meno, priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ, adresa (fakturačná, dodacia), telefón, e-mail),   osobné údaje vyjadrené v súhlase subjektu údajov so spracovaním osobných údajov   .
 • Osobné údaje sú získavané od subjektu údajov, z verejných zdrojov (napr. obchodný register, ARES - najmä na overovanie správnosti už spracovávaných osobných údajov) a z iných zdrojov.
  Príjemcami osobných údajov sú subjekty, ktorým je správca povinný poskytovať osobné údaje na základe príslušných obecne záväzných právnych predpisov, ďalej tiež subjekty, s ktorými správca spolupracuje príp. ďalšie oprávnené subjekty s ohľadom na špecifiká spracovania. Príjemcom osobných údajov nie sú subjekty, ktorých činnosť nesúvisí s činnosťami a poskytovanými službami správcu, až na prípad, ak by s tým subjekt údajov vyslovil súhlas.

Osobné údaje sú uložené po dobu, ktorú stanovia príslušné obecne záväzné právne predpisy, ak také spracovanie ukladajú alebo umožňujú. V ostatných prípadoch je doba uloženia osobných údajov stanovená ako doba potrebná k uplatneniu práv alebo oprávnených záujmov subjektu údajov, správcu alebo tretích osôb alebo ako doba potrebná k obhajobe právnych nárokov správcu, príp. tretích osôb. Dobu uloženia osobných údajov taktiež stanovia príslušné požiadavky predpisov Európskej únie, najmä v oblasti poskytovania dotácií. Pri stanovení doby uloženia osobných údajov sú zohľadnené všetky aspekty daného spracovania a záujmy subjektu údajov. Osobné údaje získané na základe súhlasu subjektu údajov budeme spravovať po dobu 10 rokov alebo do odvolania vášho súhlasu.

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na plnení právnych povinností a ich poskytovanie je zákonnou požiadavkou, je subjekt údajov povinný osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemožno naplniť zákonné požiadavky, čo môže viesť ku zmareniu prevádzaných úkonov. Ak je poskytovanie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorú je potrebné uviesť do zmluvy (a nejedná sa o plnenie právnych povinností), môže dôjsť v prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje subjektom údajov k situácii, kedy zmluva nebude môcť byť uzatvorená. Správca však nepodmieňuje uzatvorenie zmluvy poskytnutím tých osobných údajov od subjektu údajov, ktoré nie sú pre riadne uzatvorenie zmluvy nezbytné.

V rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu. Profilovanie nie je správcom využívané.

Správca nespracováva osobné údaje priamo zdielané subjektom údajov pre iné účely, ako pre tie, ktoré boli subjektu údajov zdielané v okamžiku ich odovzdania. Ak hodlá správca spracovávať tieto osobné údaje pre iné účely, pred vlastným zahájením spracovania poskytne subjektu údajov informácie o tomto inom účele, nakoľko sú i ďalšie informácie potrebné k uplatneniu jeho práv.

Subjekt údajov má ďalej tieto práva:

 • V prípadoch, kedy je spracovanie založené na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nariadenia, vtedy spracovanie osobných údajov je sprevádzané so súhlasom subjektu údajov, má subjekt údajov právo odvolať kedykoľvek súhlas, bez toho, aby tým bola narušená zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Podať sťažnosť u úradu dozoru.
 • Podľa čl. 15 Nariadenia právo na prístup k osobným údajom a právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o ich spracovaní.
 • Podľa čl. 16 Nariadenia právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú alebo doplnil neúplné osobné údaje.
 • Právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu za podmienok uvedených v čl. 17 Nariadenia vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú.
 • Právo na to, aby správca obmedzil za podmienok uvedených v čl. 18 Nariadenia spracovanie jeho osobných údajov.
  Ak to subjekt údajov požaduje, je správca povinný informovať subjekt údajov o príjemcoch osobných údajov podľa čl. 19 Nariadenia.
 • Za podmienok uvedených v čl. 20 Nariadenia získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.
  Za podmienok uvedených v čl. 21 Nariadenia kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho dotýkajú.
 • Za podmienok uvedených v čl. 22 Nariadenia nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.
 • Správca musí podľa čl. 34 odst. 1 Nariadenia subjektu údajov oznámiť prípad porušenia zabezpečenia jeho osobných údajov, ktorý bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a slobody. Túto povinnosť správca nemá, ak sa uplatní niektorá z podmienok uvedená v čl. 34 odst. 3 Nariadenia.
 • Právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných odkazov prostredníctvom odkazu v obchodnom odkaze, alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktov uvedeného v úvodu tohoto dokumentu Zásad. Podmienky zasielania obchodných odkazov podrobnejšie upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov.